İşçinin Rızası Alınmadan Maaşı Düşürülemez

İşçi ile işveren arasında imzalanan iş akdinde işçi aleyhine sonradan hüküm eklenmesi, değiştirilmesi halinde mutlaka işçinin yazılı rızası alınmalıdır. Bu duruma örnek teşkil eden ve en çok karşılaşılan durum üzerinde duracağız..

İşveren tarafından, işçinin açık bir şekilde yazılı rızası alınmadan, işçinin maaşını düşüremeyecektir.

Eğer, işçinin yazılı rızası alınmadan maaşında azaltma yapılırsa; işçi istifa ederse kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanabilecektir.

Belirtilen durumun yasal dayanağı ise İş Kanunu 22. Maddesine göre “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.” Şeklinde belirtilmiştir.

Sonuç olarak, işçi ile işveren arasında iş şartlarında esaslı değişiklik olması halinde örneğin ücret/maaş düşürülmesi durumunda işçiye yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu tür değişikliklerin ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilmektedir. Aksi takdirde, işçinin açıkça onay vermediği esaslı değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İşçinin ücret/maaş indiriminin yazılı olarak işçiye bildirilmesi üzerine, işçinin bu değişikliği 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul etmelidir.

Av. Melike Gümüş