Dava Ve İcra Erteleme Süreleri 15 Haziran’a Uzatıldı

Ülke kapsamında adliyelerde devam eden dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleri normalde 30 Nisan’da dolmaktaydı. Ancak işbu süreler 15 Haziran’a kadar uzatılmıştır.

30.04.2020 tarihli 2480 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar”ın, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. Maddesinin gereğince; Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1. Maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01.05.2020 tarihinden 15.06.2020 tarihine kadar salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere uzatılmıştır.

Hangi işlerin devam edeceği, hangi adli süreçlerin devam etmeyeceğine ilişkin ayrıntılar şöyle ki;

  1. Tutuklu dosyalara ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemleri esnasında CMK’da öngörülen zorunlu hâller ve işin niteliği gereği tarafların hazır edilmesi gerekmekte ise, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirler alındıktan sonra, tarafların mümkün olduğunca bilişim imkânlarından istifade edilerek hazır edilmelidir.
  2. Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından verilen 15/6/2020 tarihine kadar meri olacağına karar verilen 30/3/2020 tarihli Genel Kurul kararının 11’ inci maddesi doğrultusunda adliyelerdeki iş ve işlemlerin durdurulmadığı belirtilmiştir.
  3. Suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, hukuk hizmetinin esnek çalışma yöntemleri ve acil durumlar bakımından da rutin faaliyetlerin gecikmeksizin yerine getirilmesi suretiyle icrasına ayrıca; tedbirlerin kalkacağı tarih itibarıyla dava ve duruşma takviminin sıkışmaması amacıyla hâkim ve savcılarımızın uhdelerinde bulunan dosyaları evlerinde incelemek, notlamak ve eksikliklerini gidermek suretiyle tekemmül ettirmelerine karar verilmiştir.
  4. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tutukluluk değerlendirilmesi zorunlu olduğu durumlarda, tutuklular SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmalıdır. Bu durumlar haricindeki bütün olaylarda, duruşmalar iptal edilerek 30 Nisan’dan sonraya verilen duruşma tarihleri tekrar ertelenerek, 15 Haziran’dan sonraki bir tarihe yeni duruşma günü verilecektir.
  5. Önceki tarihli karara göre, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020’ye kadar ertelenmişti. Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik olan işlemler evrak üzerinden ve duruşma açılmaksızın yapılacaktır. Yeni duruşma günü ile keşif zamanı, masrafları gider avansından veya kamu bütçesinden karşılanmak üzere uyuşmazlığın taraflarına bildirilecektir.
  6. COVID-19 salgınına karşı adli süreçte alınan tedbirler kapsamında duruşmalar 15 Haziran 2020, müzakereler ise 31 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Belirtmek gerekir ki, COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacı ile yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması nedeni ile esnek çalışma yöntemine geçilmesi hiçbir şekilde tatil veya işlerin durdurulmasını gerektirecek bir dönem değildir.

Av. Melike Gümüş